Darmowa wysyłka przy zakupach powyżej 129 zł

Regulamin sprzedaży towarów

w sklepie https://cannaderm.pl/

Wersja dokumentu  5
Data obowiązywania 12 luty 2023

ściągnij jako PDF

obowiązujący od 12 lutego 2023 r.

Regulamin, który czytasz, dotyczy sprzedaży produktu fizycznego dostępnego na tej stronie internetowej dostępnej pod adresem: https://cannaderm.pl/ Dla ułatwienia w dalszej części Regulaminu część strony, która umożliwia zakup produktów będziemy nazywać „sklepem”.

W tym Regulaminie znajdziesz między innymi zasady sprzedaży w sklepie, warunki umowy sprzedaży, postanowienia dotyczące konsumentów czy informacje o sposobie reklamacji i odstąpienia od umowy.

Informacje dostępne w sklepie i tym Regulaminie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące treści Regulaminu, skontaktuj się z nami na adres podany poniżej.

Skontaktuj się z nami! W każdej sprawie związanej z zakupami i funkcjonowaniem sklepu możesz skontaktować się z nami pod adresem: kontakt@cannaderm.pl  oraz pod numerem telefonu: +48 600 228 117
Kto sprzedaje produkt? Sprzedawcą produktów fizycznych jest właściciel sklepu. Dominika Osypiuk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kiu Care Dominika Osypiuk z siedzibą w Sandomierzu 27-600 przy ul. Kochanowskiego 37, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza miasta Sandomierz, NIP 864-18-82-274 , REGON 366042561
Kogo dotyczy ten Regulamin? Regulamin obowiązuje klientów sklepu. Za każdym razem, kiedy w treści Regulaminu piszemy o „kliencie” mamy na myśli osoby decydujące się na zakup produktów znajdujących się w sklepie. Klientami są zarówno konsumenci, jak i osoby dokonujące zakupów w celach związanych ze swoją działalnością gospodarczą.

Wyjaśnienie definicji

Dominika Osypiuk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kiu Care Dominika Osypiuk z siedzibą w Sandomierzu 27-600 przy ul. Kochanowskiego 37, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza miasta Sandomierz, NIP 864-18-82-274 , REGON 366042561 Sprzedawca
Serwis internetowy dostępny pod adresem: https://cannaderm.pl/ Sklep
Formularz służący do złożenia zamówienia na produkty. Uzupełnienie formularza wymaga dodania wybranych produktów do Koszyka, wybrania sposobu płatności oraz uzupełnienia danych klienta niezbędnych do zakupu. Formularz zamówienia
To Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta. Klientem jest podmiot będący osobą fizyczną lub osobą prawną, który dokonuje zakupów w sklepie. Klient
To osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu w Sklepie zawierając Umowę sprzedaży, a z treści tej Umowy wynika, że jest ona bezpośrednio związana z wykonywaną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i posiada dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy. Przedsiębiorca
To osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsument
To osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą dokonująca zakupu w Sklepie, który jest bezpośrednio związany z działalnością gospodarczą tej osoby, ale z treści Umowy sprzedaży wynika, że Umowa ta nie posiada ona dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego (np. na podstawie danych o przedmiocie działalności gospodarczej udostępnionych w CEIDG). Przedsiębiorca na prawach konsumenta
To indywidualny dostęp Klienta do Sklepu (Usługa Elektroniczna), określany nazwą użytkownika oraz hasłem w postaci ciągu znaków zabezpieczających dostęp do konta. Konto Klienta
To produkt fizyczny oferowany w Sklepie. Opis produktów oraz ceny brutto są dostępne w Sklepie przy każdym z prezentowanych produktów. Produkt
Wskazane w polskich złotych wynagrodzenie wraz z podatkami należne Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową sprzedaży. Co do zasady, Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep stanowią inaczej. Cena 
Świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r, poz. 344 z późn. zm.), przez Sklep na rzecz Klienta za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.  Usługa Elektroniczna 

Są to minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy sprzedaży, tj.: 

 • komputer stacjonarny, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; 
 • dostęp do poczty elektronicznej; 
 • Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;
 • dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej: Mozilla, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari;
Wymagania Techniczne 
To umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą produktów a Klientem za pośrednictwem Sklepu, w ramach której Sprzedawca zobowiązuje się do wydania Produktów, a Klient do zapłaty Ceny. Umowa sprzedaży 
Zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie Usług Elektronicznych udostępnianych za pośrednictwem Sklepu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa o świadczenie usług 
To oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość, które jest składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności strony internetowej Sklepu określające Produkty, co do których Klient składa ofertę zawarcia Umowy sprzedaży kierowaną do Sprzedawcy oraz swoje dane (dane Klienta) niezbędne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży. Zamówienie 
Dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  Dzień Roboczy
Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi Sklepu polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia jednego lub więcej Produktów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny, wyświetlenie podsumowania dot. Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie.  Koszyk 
Szczególne warunki zawarcia Umowy sprzedaży proponowane przez Sklep w określonym konkretnie czasie, z których Klient może skorzystać na określonych przez Sklep zasadach np. obniżenie ceny Produktu lub Produktów.  Promocje
Pierwsza Cena Produktu, w której pojawił się Produkt w Sklepie.   Cena Początkowa 
Najniższa Cena, w jakiej produkt był dostępny w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni.  Cena Ostatnia Najniższa 
Cena Produktów w Sklepie po obniżeniu w związku z ogłoszeniem przez Sprzedawcę Promocji.  Cena Promocyjna 
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 z późn. zm.). Ustawa o prawach konsumenta 
Niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług, w tym Usług Elektronicznych, udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta Sklepu będącego Konsumentem, Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.  Regulamin 

Ogólne warunki korzystania
ze Sklepu
 1. Ten Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany każdemu Klientowi przed zawarciem umowy na odległość w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Klient.
 2. Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy. Jeżeli Klient nie akceptuje jego postanowień, nie powinien dokonywać zakupów w Sklepie. Jeżeli natomiast zapoznał się z jego treścią w sposób opisany wyżej, jest związany jego postanowieniami.
 3. Wszystkie ceny produktów są cenami brutto (razem z podatkiem VAT) w polskich złotych.
 4. Do poprawnego korzystania ze Sklepu konieczne jest spełnienie Wymagań Technicznych, posiadanie dostępu do urządzenia z Internetem, aktualny system operacyjny oraz aktualna przeglądarka internetowa, a także posiadanie konta e-mail. Klient powinien także posiadać podstawową wiedzę na temat zagrożeń lub potencjalnych zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu (w tym zakupów on-line) oraz zabezpieczyć swoje urządzenie w podstawowe środki bezpieczeństwa technicznego (np. programy antywirusowe). 
 5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści bezprawnych oraz treści zabronionych przez przepisy prawa (np. naruszających dobra osobiste osób trzecich), a także do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
 1. podawania w udostępnionych w ramach Sklepu formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i niezbędnych koniecznych danych oraz niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem Umów;  
 2. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sklep w sposób niezakłócający funkcjonowanie Sklepu oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie z zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, także w sposób niezakłócający funkcjonowanie pozostałych Klientów Sklepu; 
 3. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste;
 4. nieumieszczania treści o charakterze bezprawnych takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej (spam) lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa; 
 5. niemodyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sklep w szczególności Cen lub opisów Produktów;
 6. niepodejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta; 
 7. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta kosztów w pełnej wysokości;
 8. terminowego odbioru Produktów zamówionych przy wykorzystaniu wybranego sposobu dostawy i płatności.
 1. Klient nie jest uprawniony do przekazywania loginu i hasła osobom nieuprawnionym lub do korzystania z konta innego Klienta.
 2. Produkty mogą być udostępniane do sprzedaży w Sklepie w ramach przedsprzedaży lub w Promocji, której warunki zamieszczone są w Sklepie. 
 3. W przypadku udostępnienia produktów w ramach Promocji, Sprzedawca oznacza dany produkt jako udostępniony w Cenie Promocyjnej. Cena wskazywana przez sprzedawcę obok Ceny Promocyjnej jest najniższą ceną, w jakiej Produkt był dostępny w sklepie w ciągu ostatnich 30 dni (Ostatnia Najniższa Cena).
 4. W przypadku umożliwienia Klientom zapoznania się z opiniami innych Klientów na stronie Sklepu Sprzedawca podejmuje uzasadnione i proporcjonalne kroki, które pozwolą na zweryfikowanie czy opinie są rzetelne i zamieszczone przez osoby, które rzeczywiście zakupiły dany produkt. Opinie są weryfikowane ręcznie przez administratora danych. 
 5. Jeżeli Cena udostępniona Klientowi w Sklepie jest spersonalizowana, np. ustalona na podstawie informacji o Kliencie uzyskanych na z danych marketingowych (profilowanie), Sprzedawca udostępnia Klientowi informację na temat indywidualnego dostosowania ceny (personalizacji cen) przy Cenie produktu w Sklepie.
 6. Sprzedawca podejmuje środki organizacyjne i techniczne mające na celu zabezpieczenie bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu oraz funkcjonalności dostępnych w ramach strony internetowej (formularz rejestracji Konta, Formularz zamówienia itd.).
Usługi Elektroniczne w Sklepie, w tym zakładanie Konta Klienta Sklepu
 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne: 
 1. Usługę zawierania Umów sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie;
 2. Usługę Konto Klienta oraz przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień Klienta w Sklepie; 
 3. Usługę składania Zamówień na zasadach określonych w Regulaminie; 
 4. Usługę umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka. 
 1. Klient ma możliwość założenia Konta w Sklepie przy składaniu Zamówienia.  Konto zawiera m.in. informacje o Zamówieniach i pozwala na zapamiętanie użytych wcześniej danych potrzebnych do zakupu Produktów w Sklepie.
 2. Sprzedawca świadczy usługę utrzymania Konta w czasie co najmniej rok od dnia założenia. 
 3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu formularza oraz zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu i kliknięciu pola ,,Załóż konto’’. 
 4. W formularzu zakładania Konta niezbędne jest podanie przez Klienta wskazanych następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, login i hasło. 
 5. Założenie Konta Klienta następuje poprzez wypełnienie formularz rejestracyjnego i przesłanie do Sprzedawcy poprzez stronę Sklepu. Z chwilą przesłania potwierdzenia utworzenia konta Klienta przez Sprzedawcę dochodzi do zawarcia umowy o prowadzenie Konta w Sklepie. 
 6. Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieokreślony i można wypowiedzieć ją w każdym momencie. 
 7. Klient loguje się na Konto przy użyciu adresu e-mail oraz indywidualnego hasła, które Klient ustala samodzielnie. 
 8. Klient może dokonać zakupów bez zakładania Konta.
 9. Sprzedawca, na prośbę Klienta, usuwa Konto Klienta. Aby zgłosić żądanie usunięcia Konta, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą na adres e-mail podany w początkowej części Regulaminu. 
 10. Klient może samodzielnie usunąć Konto poprzez wybranie opcji „Usuń konto” lub równoznacznej w panelu swojego Konta po zalogowaniu.
 11. Konto Klienta usuwane jest w terminie do 30 – dni od dnia otrzymania żądania usunięcia Konta.
 12. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka. Usługa Koszyk świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy – każdorazowo ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 13. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub elektronicznie na adres wskazany na początku Regulaminu. 
 14. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 
 15. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz żądania Klienta wraz z przekazaniem danych kontaktowych składającego reklamację. 
 16. Podane wyżej wymogi mają formę jedynie rekomendacji Sprzedawcy i nie wpływają w żaden sposób na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Zasady sprzedaży produktów. Zawarcie
i wykonanie umowy sprzedaży – płatności i dostawa Produktu. 
 1. Sklep umożliwia składanie Zamówień oraz zawarcie Umów sprzedaży Produktów.
 2. Główne cechy Produktu i specyfikacja są określone na stronie każdego Produktu.
 3. Zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem a Sklepem może nastąpić po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia na zasadach określonych poniżej. 
 4. Umowa sprzedaży Produktu zawierana jest przez złożenie Zamówienia w Sklepie za pomocą Formularza zamówienia, w momencie potwierdzenia jej przez Sprzedawcę. 
 5. Przedmiotem Umowy sprzedaży jest zobowiązanie Sprzedawcy do dostarczenia Produktu Klientowi za Cenę wskazaną w Sklepie płatną przez Klienta.
 6. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 7. Sprzedawca umożliwia Klientowi w ramach Sklepu złożenie Zamówienia w następujący sposób: poprzez dodanie Produktów do Koszyka po czym Klient przechodzi do formularza Zamówienia lub Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu zamówienia aktualność i prawidłowość danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży. 
 8. Klient, który nie posiada Konta jest zobowiązany samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży. 
 9. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy sprzedaży, ponieważ warunkiem złożenia Zamówienia jest: prawidłowe i kompletne wypełnienie Formularza zamówienia. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, dokładny adres, adres poczty elektronicznej oraz danych dotyczących Umowy sprzedaży tj.: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności za Produkty przez Klienta. 
 10. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, w tym NIP.
 11. Warunkiem złożenia Zamówienie obok wskazanych powyżej okoliczności jest także zaakceptowanie warunków Regulaminu i polityki prywatności Sprzedawcy, a także zapłata Ceny za Produkt, przy wyborze sposobu płatności, który tego wymaga. 
 12. Naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia (Klient składa ofertę) na wybrane Produkty. 
 13. Klient ma możliwość weryfikacji Produktów znajdujących w Koszyku oraz dokonania zmian do czasu złożenia Zamówienia. 
 14. Po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) Klient będzie miał możliwość wyboru operatora płatności i zostanie w sposób automatyczny przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez wybranego operatora w przypadku wyboru płatności online. Informacje o dostępnych operatorach są na bieżąco podawane w Sklepie.
 15. W odpowiedzi na Zamówienie Klient niezwłocznie otrzymuje automatyczną wiadomość na podany w tym celu adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
 16. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Sklep wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia oferty lub kilku ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia oraz potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji Zamówienia lub informację o odmowie przyjęcia wszystkich lub poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia. 
 17. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, które następuje w formie przesłania wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny w pełnej wysokości w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
 18. W przypadku odmowy przyjęcia ofert bądź ofert złożonych w ramach realizacji Zamówienia przez Klienta, Umowa sprzedaży w zakresie Produktów wskazanych przez Sklep w wiadomości e-mail z odmową przyjęcia oferty nie zostaje zawarta.  W takim wypadku Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od wysłania wiadomości, o której mowa powyżej zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa sprzedaży nie została zawarta.
 19. O kosztach dostawy, płatności lub innych dodatkowych kosztach Sprzedawca informuje w Formularzu zamówienia przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.  Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę oraz koszty dostawy.  
 20. Na adres e-mail podany w formularzu przez Klienta Sprzedawca wysyła podsumowanie Zamówienia zawierające najważniejsze informacje o Zamówieniu.
 21. Sprzedawca organizuje Promocje na wybrane Produkty dostępne w Sklepie. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Możliwość skorzystania z danej Promocji może zależeć od dostępności Produktów w Sklepie. 
 22. Sklep umożliwia następujące metody płatności: płatność elektroniczna (realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji o dokonaniu płatności przez Klienta) w formie przelewu tradycyjnego lub płatności dokonanej za pośrednictwem operatora płatności
 23. Sprzedawca przekaże Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej lub w formie papierowej wraz z przesyłką zawierającą Produkt na adres wskazany przez Klienta. Klient wyraża zgodę, aby dowód zapłaty, tj.: faktura lub paragon został sporządzony i przesłany na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia bądź zakładania Konta adres e-mail. 
Koszty, sposób        i termin zapłaty
 1. Produkty oferowane w Sklepie to przedmioty z branży kosmetycznej  W ramach Umowy sprzedaży zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Sprzedawca dostarcza Klientowi zakupione produkty zgodnie z Zamówieniem Klienta.
 2. Realizacja Zamówienia Produktu fizycznego oznacza, że Sprzedawca dokonuje wysłania zakupionego Produktu na adres wskazany podczas procesu zakupowego przez Klienta.
 3. Dostępne metody dostawy Produktu fizycznego oraz przewidywany czas dostawy są widoczne na stronie internetowej Sklepu.
 4. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dostawa Produktu na adres zlokalizowany poza obszarem Polski odbywa się na warunkach określonych w Sklepie lub ustalonych indywidualnie.
 5. Sklep każdorazowo określa na stronie Produktu termin dostawy lub w korespondencji e-mail wysłanej przez Sprzedawcę. 
 6. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 7. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sklep oraz czas doręczania Produktu do wskazanego miejsca dostawy. Do czasu przygotowanie Zamówienia należy doliczyć czas doręczania Produktu wykonywany przez konkretnego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu oraz w zakładce „Metody Dostawy” na stronie internetowej Sklepu lub w korespondencji e-mail wysłanej przez Sprzedawcę. 
 8. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin dostawy. Wówczas Klienta obowiązuje wskazany przez Sprzedawcę każdorazowo termin dostawy.  
 9. Jeżeli podczas zakupu Sprzedawca określił inny termin dostarczenia Produktu fizycznego, to Klienta obowiązuje termin wskazany przez Sprzedawcę na stronie sprzedażowej Produktu (przedsprzedaż).
 10. W przypadku Zamówienia dotyczącego Produktów o różnych terminach dostawy, właściwym terminem dostawy jest termin dotyczący Produktu o najdłuższym czasie dostawy.
Uprawnienia z tytułu rękojmi (odpowiedzialność za wady Produktu)
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt jest niezgodny z umową. Szczegóły dotyczące rękojmi za niezgodność Produktu z umową regulują przepisy Kodeksu cywilnego w odniesieniu do przedsiębiorców oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 2. Produkty prezentowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu. 
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z umową Klient powinien skontaktować się ze sprzedawcą (na adres e-mail podany na początku Regulaminu lub listownie), określając jednocześnie swoje roszczenie związane z niezgodnością Produktu z umową. 
 4. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może zgodnie z treścią art. 560 ustawy Kodeks cywilny:
 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
 2. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego;
 3. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 1. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w rozsądnym terminie 14 dni.
 2. Jeżeli Klient będący Konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 3. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji w zgłoszeniu reklamacyjnym rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz danych kontaktowych składającego reklamację.  Rekomendacje podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Produkt na adres siedziby Sprzedawcy.  W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia Produktu wadliwego ponosi Sprzedawca.
 5. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 6. Więcej informacji na temat praw kupujących można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. 
 8. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem był Konsument, wówczas bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 9. Uprawnienia z tytułu rękojmi dotyczą wyłącznie Klientów Sklepu będących Konsumentami. W zakresie reklamacji i rękojmi Przedsiębiorcom na prawach konsumenta przysługują prawa z art. 38 a Ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564 w zw. Z 558 § 1 zdanie drugie, art. 5565 i art. 5765 Ustawy kodeks cywilny.
 10. Przedsiębiorca na prawach konsumenta akceptuje niniejszy Regulamin, a następnie korzysta ze swoich uprawień. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w dowolny sposób Sprzedawcy. 
 11. Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do Sklepu, że zawarta Umowa sprzedaży jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej. 
Odstąpienie od umowy
 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość na warunkach wskazanych poniżej, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu. 
 2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane w formie wiadomości e-mail na dane kontaktowe podane na początku Regulaminu.
 3. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
 4. Dla przyśpieszenia procesu odstąpienia od Umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy udostępnionego jako załącznik do Regulaminu. Skorzystanie z formularza jest jednak tylko rekomendacją a jego niewykorzystanie w procesie odstąpienia od Umowy sprzedaży nie stanowi o nieważności odstąpienia.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca konsumentowi lub rzedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).
 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał inną informację w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności. 
 8. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy. 
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, które jest wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, gdy przedmiotem Umowy sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz w razie Umowy sprzedaży której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 12. Przedsiębiorca na prawa konsumenta akceptuje niniejszy Regulamin, a następnie korzysta ze swoich uprawień. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien uzupełnić stosowny formularz odstąpienia, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób Sprzedawcy. 
 13. Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy, że zawarta Umowa sprzedaży jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.
Pozasądowe spory rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń dla konsumentów
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania polubownego, mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie. 
 3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
Obowiązywanie
i zmiany w
regulaminie
 1. Sprzedawca może wprowadzać zmiany w tym Regulaminie z ważnych przyczyn, w tym, jeżeli zmienią się warunki sprzedaży, przy zmianie obowiązujących przepisów, przy wprowadzeniu nowych produktów lub usług, a także przy zmianie rozwiązań informatycznych.
 2. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Zmiana Regulaminu jest skuteczna w terminie 14 dni od dnia opublikowania. 
 4. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 5. Czynności związane z Regulaminem dokonywane przez Klientów niebędących Konsumentami powinny być dokonywane w formie dokumentowej. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientami niebędącymi konsumentami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 30 – dniowym wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych w szczególności jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sklep wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie. 
 7. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług za 14 – dniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z Sklepu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Klient naruszana Ogólne Warunki Korzystania ze Sklepu wskazane w Regulaminie. 
Linki

 

 Regulamin (PDF)

Stary regulamin (PDF)

StsryWzór formularza odstąpienia

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Możliwość odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentom oraz Przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Udostępniony formularz stanowi wzór. Nieskorzystanie z tego wzoru nie ma wpływu na możliwość odstąpienia od umowy.

 

Sprzedawca: 

 ……… prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ……………….pod adresem …………………….., NIP ……………, …………………….. /spółka ……………………………….. z siedzibą w ……………………. (,,,,-…) przy ul. ……………………………………..  zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w ……………………………. .. Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS …………………………, NIP ………………., REGON ………………………….

 

Oświadczam, że odstępuję od Umowy sprzedaży następujących produktów:

Nazwa produktu: ___________

Liczba: ___________

Cena brutto: ___________

 

DANE IDENTYFIKUJĄCE:

Imię i nazwisko: ___________

Data zawarcia Umowy: ___________

 

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa wybrany przy zakupie produktów z naszego Sklepu. Jeżeli płatność została dokonana w inny sposób niż przelewem, a chcą Państwo otrzymać zwrot środków na rachunek bankowy, proszę wskazać poniżej numer konta bankowego, właściwego do zwrotu pieniędzy: _________________________________. 

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu produktu określone w Regulaminie.

 

 _________________________________

podpis oraz data

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z odstąpieniem od umowy:

 

Informujemy, że dane osobowe, podane w tym formularzu, będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy. Administratorem danych podanych w formularzu jest Kiu Care Dominika Osypiuk z siedzibą w Sandomierzu 27-600 przy ul. Kochanowskiego 37, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza miasta Sandomierz, NIP 864-18-82-274 , REGON 366042561.

W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres konieczny do realizacji procesu odstąpienia od umowy oraz zgłoszenia potencjalnych roszczeń wynikających z realizacji odstąpienia. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zawartych w formularzu, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy. 

Ochrona danych osobowych 
 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy sprzedaży. 
 3. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatność na stronie internetowej Sklepu. 
Postanowienia końcowe  

 

 1. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Ustawy kodeks cywilny.  Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod na stronie internetowej Sklepu.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta, natomiast utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz przekazaniem aktywnego linku do treści niniejszego Regulaminu w treści wiadomości e-mail. 
 3. Dowód dokonania zakupy przez Klienta Sklepu zostanie przekazany za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w formie papierowej w przesyłce zawierającej Produkt. 
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 
 6. Klient, umieszczając jakiekolwiek treści na Koncie lub w innym miejscu strony internetowej Sklepu udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w szczególności w Internecie tych treści, bez ograniczenia terytorialnego. 
 7. Udostępnione treści (m.in. opis produktów) w ramach tej strony internetowej stanowią przejaw naszej własnej intelektualnej twórczości i podlegają ochronie prawa autorskiego. Korzystanie z udostępnionych treści poza dozwolonym użytkiem osobistym może skutkować pojawieniem się ryzyka odpowiedzialności karnej oraz cywilnej. Jeśli masz wątpliwość dotyczącą charakteru prawnego udostępnionej przez nas treści lub tego, w jaki sposób zgodnie z prawem możesz z niej korzystać napisz do nas wiadomość, a my udzielimy Ci wyczerpującej odpowiedzi.  
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklam i analiz. View more
Cookies settings
Akceptuję
Odmawiam
Polityka prywatności i cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Polityka prywatności i plików cookies

https://cannaderm.pl/ data publikacji 12.02.23 r
Twoje dane osobowe oraz ich ochronę traktujemy bardzo odpowiedzialnie. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które przetwarzamy w związku z naszą działalnością. Dokument, który czytasz jest oparty na przepisach prawnych z zakresu danych osobowych, m.in. na przepisach RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) czy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Treść Polityki prywatności może ulec zmianie w dowolnym momencie. Zawsze będziemy informować Cię o zmianach i podawać wersję dokumentu. Współpracujemy z podmiotami, które zapewniają wysoki stopień ochrony danych osobowych, które przetwarzamy.
Skontaktuj się z nami! W każdej sprawie związanej z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem kontakt@cannaderm.pl oraz numerem telefonu Tel. +48 698 641 777
Administrator danych Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku ze naszą działalnością internetową jest Małgorzata Grzegorzewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kiu Care Dominika Osypiuk z siedzibą w Sandomierzu kod pocztowy 27-600 przy ul. Kochanowskiego 37, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza miasta Sandomierz, NIP 864-18-82-274 , REGON 366042561
Co zawiera ta polityka? Znajdziesz tu informacje m.in. o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych, celach, w jakich przetwarzamy Twoje dane oraz podstawy prawne, które nam to umożliwiają, o narzędziach jakie wykorzystujemy w ramach strony, a także o odbiorcach Twoich danych i przysługujących Ci prawach.
Jakie dane przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie? Przetwarzamy Twoje dane osobowe np. jeżeli się z nami kontaktujesz, ale także jeżeli jesteś naszym klientem oraz dokonujesz zakupów naszych produktów. Dane osobowe, które od Ciebie otrzymujemy, przetwarzamy w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
CEL PRZETWARZANIA ZAKRES DANYCH PODSTAWA PRAWNA
Kontakt z Tobą
 • Adres e-mail (imię i nazwisko), dane zawarte w treści wiadomości;
 • Numer telefonu,
 • Inne dane przekazane przez Ciebie w treści korespondencji.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala nam na przetwarzanie danych na podstawie zgody w celu odpowiedzi na Twoją wiadomość oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki stanowi zapewnienie sprawnej i efektywnej komunikacji między administratorem strony i użytkownikiem.
Złożenie i realizacja zamówienia na produkty/usługi
 • Imię i nazwisko;
 • Adres;
 • Adres e-mail;
 • Adres zamieszkania,
 • Numer telefonu,
dodatkowo:
 • NIP,
 • Dane o prowadzonej działalności gospodarczej.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit b RODO, który pozwala przetwarzać dane w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy i w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia
Wystawienie faktury i spełnienie obowiązków prawnopodatkowych
 • Dane dotyczące działalności gospodarczej;
 • Ii nazwisko;
 • Adres;
 • NIP.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa.
Rozpatrzenie reklamacji oraz rozpatrzenie odstąpienia od umowy
 • Adres e-mail;
 • Imię i nazwisko;
 • Dane zawarte w treści reklamacji;
 • Numer rachunku bankowego;
 • Adres zamieszkania;
 • Numer telefonu.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do. wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, po drugie, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa.
Cel marketingowy (newsletter)
 • Adres e-mail,
 • Imię;
 
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit a RODO, czyli Twoja zgoda na otrzymywanie od nas informacji handlowych, treści o charakterze marketingowym oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku jest nim cel marketingowy własnych usług i produktów).
Cel archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów
 • Wszystkie dane wymienione w tabeli dotyczącej przetwarzania danych przez nas.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść faktów związanych z korzystaniem ze strony, wykonaniem umowy, przetwarzaniem danych na uzasadnionej podstawie prawnej).
Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
 • Wszystkie wyżej wymienione dane.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami osób korzystających ze strony lub osób trzecich, czy klientów).
Zarządzanie stroną, korzystane z narzędzi usprawniających stronę i analizujących dane związane z korzystaniem ze strony – IP, – Zachowanie na stronie. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest działanie zmierzające do optymalizacji strony, w tym treści prezentowanych na stronie do potrzeb użytkowników, doskonalenie oferty administratora).  
Wykorzystanie cookies na stronie – IP, – Zachowanie użytkownika na stronie. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe za Twoja zgodą. Zgody udzielasz podczas pierwszego wizyty na stronie.
Zarządzanie profilami Administratora w social mediach – Dane jakie związane są z korzystaniem z danej platformy społecznościowej. Podstawą przetwarzania jest uprawnienie administratora realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora do zarządzania profilem na danej platformie oraz Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO) jaką wyrażasz np. poprzez dołączenie do grupy stworzonej przez administratora na danej platformie.
Wypełnianie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych (np. obowiązek tworzenia rejestrów i ewidencji) – Zakres danych określony jest przez przepisy prawa i różny w zależności od treści danego obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli odbywa się ono na podstawie przepisów prawa, które nakazują przetwarzanie danych osobowych.  
Umieszczanie komentarzy/opinii na stronie – Imię, – Adres e-mail. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda, którą wyrażasz dodać komentarz na naszej stronie.
Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Informujemy, że przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
Jeżeli chcesz zrealizować swoje uprawnienie napisz na adres kontakt@cannaderm.pl
 1. Prawo dostępu do informacji – oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jej danymi osobowymi. Między innymi w tym celu została stworzona polityka prywatności, którą właśnie czytasz.
 2. Prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli my, jako administrator Twoich danych, otrzymamy od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych, to mamy obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie jako administrator danych, mamy wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mamy obowiązek poinformować Cię przynajmniej, czy przetwarzamy Twoje dane i możemy wtedy przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie o dwa miesiące.
 3. Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że możesz żądać, aby administrator Twoich danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.
 4. Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że możesz domagać się od nas, jako od administratora Twoich danych osobowych, ich usunięcia, poinformowania osoby, której Twoje dane zostały przekazane, o ich usunięciu. Masz także prawo domagać się, aby Twoje dane, które zostały przez nas upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator Twoich danych mamy też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane podlegające usunięciu.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebujesz już danych do celów przetwarzania.
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane przez administratora.
 7. Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków możesz żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.
 8. Prawo do wniesienia skargi – oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Prawo do wycofania zgody- oznacza, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody masz prawo wycofać ją w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zasadność przetwarzania Twoich danych osobowych do momentu wycofania zgody.
Odbiorcy danych Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystamy w związku z prowadzeniem strony https://zenbox.pl/ https://www.przelewy24.pl/ oraz naszych profili w mediach społecznościowych. Zapewniamy, że starannie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy lub z których usług korzystamy, i zawsze kierujemy się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych. Poniżej znajdziesz listę wszystkich podmiotów, z których usług korzystamy. Zostały one podzielone na dwie grupy – pierwsza grupa to podmioty, które dane przetwarzają na terenie Unii Europejskiej, a druga – przetwarza dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. w USA). W przypadku przekazywania danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej, podmioty, które dokonują takiego przetwarzania zachowują odpowiedni, zgodny ze standardami UE, stopień ochrony danych m.in. poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Podmioty przetwarzające dane w Europejskim Obszarze Gospodarczym:
https://zenbox.pl/ Serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego oraz hostingu (utrzymywania danych na serwerze).
https://internetpro.pl/ Wsparcie techniczne i biznesowe.
https://www.przelewy24.pl Dostawca szybkich płatności internetowych.

Wymóg podania danych osobowych Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji, ale podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie zawarcia umowy lub korzystania z naszych usług. Jeżeli składasz zamówienie na produkt — podanie Twoich danych jest konieczne, aby zrealizować Twoje żądania związane z zawartą umową. Jeżeli kontaktujesz się z nami w jakiejkolwiek sprawie związanej ze stroną, naszymi produktami lub usługami, które świadczymy, podanie Twoich danych kontaktowych może być konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie. Jeżeli wymóg podania Twoich danych wynika z przepisów prawa — podanie danych jest Twoim obowiązkiem. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać w stosunku do Ciebie inne podobnie doniosłe skutki. Narzędzia zaimplementowane w ramach strony mogą profilować zachowania użytkowników w celu usprawnienia strony i dopasowania wyświetlanych treści do preferencji użytkownika, przy czym analizowane w tym przypadku są dane przede wszystkim o charakterze anonimowym (lokalizacja, wiek, zainteresowania). Korzystamy z plików cookies oraz narzędzi analitycznych jak każda strona internetowa. W dalszej części Polityki prywatności wskazujemy, jak działają pliki cookies i jak te działania wpływają na Ciebie. Jak długo przetwarzamy Twoje dane? Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy wynika z tego, że zgłoszenie może być przez Ciebie zgłoszone tuż przed upływem terminu przedawnienia.

Twoje dane przetwarzamy przez okres:
3 lub 6 lat + 1 rok w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wybór 3 lub 6 lat zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy nie.
do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów administrowania stroną internetową.
do czasu wycofania zgody lub utraty przydatności w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody o ile wprost nie wskazano inaczej w momencie wyrażania zgody

Social media Prowadzimy profile na platformach społecznościowych, a nasza strona zawiera wtyczki przekierowujące do nich. Jesteśmy administratorem profilu na danej platformie, a Twoje dane (imię, nazwisko, pseudonim, inne dane wskazane przez Ciebie na Twoim profilu) przetwarzamy głównie w celu zarządzania naszym profilem, tworzenia społeczności i interakcji z obserwatorami. Dostawca danej platformy społecznościowej określa zasady panujące na platformie oraz zasady przetwarzania danych we własnych celach więc zachęcamy Cię do zapoznania się z regulaminem i polityką każdej z platform. Nie przetwarzamy danych gromadzonych przez platformy społecznościowe w własnych celach. Wtyczki prowadzące do naszych profili pozwalają Ci na bezpośrednie połączenie z naszym profilem po kliknięciu w ikonę platformy. Platforma społecznościowa może pozyskać informację o tym, że korzystasz z naszej strony, w szczególności wtedy, gdy jesteś zalogowany jako jej użytkownik. Jeśli nie chcesz by portale społecznościowe pozyskiwały informacje o Twojej działalności zalecamy wylogowanie z Twoich profili oraz korzystanie z przeglądarki w trybie incognito. W ramach naszej strony znajdziesz wtyczki przekierowujące Cię do naszych profili na wskazanych poniżej platformach, wskazujemy także polityki prywatności platform tak byś mógł zapoznać się z nimi zgodnie z naszymi zaleceniami:
 1. Facebook https://www.facebook.com/kosmetykikonopne/
Polityka prywatności platformy: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 1. Instagram https://www.instagram.com/cannaderm.pl/
Polityka prywatności platformy: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

Newsletter Twoje dane podane w formularzu zapisu na newsletter (imię, nazwisko) są przetwarzane w celu wysyłki newslettera i na podstawie Twojej zgody. Pamiętaj by potwierdzić subskrypcje naszego newslettera po otrzymaniu pierwszej wiadomości. Korzystamy z dostawy newslettera, który zapewnia ochronę Twoich danych, tj. spółce MailerLite Limited z siedzibą w /Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2 (polityka prywatności dostawcy dostępna jest pod linkiem https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy). System dostawcy odnotowuje Twoją aktywność związaną z subskrypcją naszego newslettera. Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Unią Europejską w celu wysłania newslettera. Podanie przez Ciebie danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania Ci newslettera na podstawie Twojej zgody, a także w celu wysłania Ci informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie naszego, jako administratora, uzasadnionego interesu (tj. art. 6 lit. f RODO) oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera. Będziesz otrzymywać nasz newsletter do czasu zakończenia subskrypcji przez Ciebie lub zakończenia wysyłania newslettera przez nas. W przypadku braku aktywności subskrybenta przez 1 rok możemy zaprzestać wysyłania newslettera, a w takim przypadku usuniemy Cię z listy naszych subskrybentów. Mechanizm wypisania się z usługi newsletter nie jest skomplikowany i polega na kliknięciu aktywnego linku z informacją Wypisuję się z newslettera. Po skorzystaniu przez Ciebie z tego prawa i wypisaniu się z newslettera Twoje dane dotyczące subskrypcji newslettera będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Jest to nasz uzasadniony jako administratora danych, interes. Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newslettera możemy przekazywać następującym podmiotom: serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi newsletter oraz osobom trzecim wspierającym nas w zakresie wysyłki newslettera, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy. Tak jak w każdym przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane, posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak o tym, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio na adres administratora. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Komentarze i opinie na stronie Umożliwiamy użytkownikom pozostawienia komentarzy i opinii na stronie. Dodanie komentarza lub opinii jest w pełni dobrowolne. W celu zostawienia komentarza czy też opinię wypełnij formularz wskazując swoje imię i adres e-mail.  Zamieszczając komentarz czy też opinię na stronie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych z tym związanych.
 • Dostawcą systemu obsługującego komentarze  na naszej stronie jest gVectors Team (zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności dostawcy: https://gvectors.com/privacy-policy/).
 • Dostawcą systemu obsługującego opinie  na naszej stronie jest gVectors (zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności dostawcy: https://gvectors.com/privacy-policy/).
Prosimy byś przestrzegał zasad wzajemnego szacunku i pamiętał, że ponosisz odpowiedzialność za zamieszczone w ramach komentarza i opinii treści. Zastrzegamy sobie prawo moderowania komentarzy oraz opinii, w szczególności usuwanie tych o charakterze obraźliwym, wulgarnym, reklamowym czy naruszające prawa innych podmiotów. Cookies i narzędzia wdrożone na stronie Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz, przeglądając strony internetowe. Mogą być one odczytywane przeze nas („cookies własne”, które wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony, ulepszenia naszej oferty), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy („cookies zewnętrzne”). Pamiętaj, że masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Nasza strona wykorzystuje następujące technologie śledzące:
 • wtyczki społecznościowe przekierowujące do naszych profili społecznościowych o których więcej wspomnieliśmy powyżej,
 • narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics, Facebook Piksel.
Facebook Piksel Facebook Piksel to narzędzie analityczne, fragment kodu wdrożony na stronie, który pozwala na kierowanie działań marketingowych do osób, które odwiedziły naszą stronę lub zainteresowane są naszymi działaniami. Zbierane w ramach narzędzia dane są anonimowe (lokalizacja, płeć, wiek, aktywność w Internecie) przy czym dostawca może łączyć je z danymi jakie zgromadził o Tobie w ramach korzystania przez Ciebie z jego platformy. Facebook Piksel pomaga nam określić skuteczność naszych reklam, dotrzeć do określonej grupy odbiorców i pokazuje ich reakcje na nasze działania. Więcej o narzędziu przeczytasz na stronie dostawcy: https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142 Google Analytics Google Analytics pozwala na analizowanie usług i działań internetowych. Google Analytics wykorzystuje „pliki cookies, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony przez użytkownika Masz możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w ramach swojej przeglądarki. Istnieje jednak ryzyko, że doprowadzisz do sytuacji, w której nie będzie możliwości korzystania w pełni ze wszystkich funkcji tej strony. Zbierane w ramach narzędzia dane są anonimowe (lokalizacja, płeć, wiek, aktywność w Internecie) przy czym dostawca może łączyć je z danymi jakie zgromadził o Tobie w ramach korzystania z jego przeglądarki i/lub jego usług. Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania korzystania ze strony przez jej użytkowników oraz jej ulepszania zgodnie z preferencjami użytkowników. Dzięki uzyskanym statystykom możem np. dopasować naszą ofertę. Szczegóły dotyczące Google Analytics są dostępne po kliknięciu w link: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision Google zapewnia, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepis europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl Treści z zewnętrznych serwisów Na stronie możemy zamieszczać treści z zewnętrznych serwisów, np.  nagrania audiowizualne czy dźwiękowe, a serwisy mogą odnotowywać informację o odtworzeniu treści przez Ciebie. Jeśli posiadasz konto w danym serwisie zalecamy wylogowanie się z niego przed odtworzeniem treści w ramach naszej strony, jeśli nie chcesz by serwis o tym wiedział. Logi serwera Korzystanie z naszej strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych. Zawartość logów serwera nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Postanowienia końcowe Materiały umieszone na tej stronie internetowej stanowią własną intelektualną twórczość administratora i podlegają ochronie prawnej. Korzystanie z udostępnionych treści poza dozwolonym użytkiem osobistym może skutkować pojawieniem się ryzyka odpowiedzialności karnej oraz cywilnej. Jeśli masz wątpliwość dotyczącą charakteru prawnego udostępnionej treści lub tego, w jaki sposób zgodnie z prawem możesz z niej korzystać napisz do nas wiadomość, a my udzielimy Ci wyczerpującej odpowiedzi. Pamiętaj też proszę, że udostępniane treści mają charakter edukacyjny i nie stanowią oraz nie zastępują indywidualnej porady eksperckiej. Na koniec przypominamy, że treść tej Polityki może ulec zmianie, np. kiedy zmienimy dostawcę usług lub zakres funkcjonalności na stronie. Dla Twojej wygody data aktualizacji polityki jest podana na początku Polityki. To już wszystko, co mamy Ci do przekazania. Dziękujemy za Twój poświęcony czas.
Save settings
Cookies settings